Skip navigation.
Početna stranica

Studium - Informacijski sustav visokih učilišta

Studium je grupa programa namjenjenih visokoškolskim ustanovama, koja nudi kompletno rješenje praćenja studenta od njihovog prvog kontakta s fakultetom pa do diplome, poslijediplomskog studija i dalje kroz njegov radni vijek. Program je sastavljen od više modula koji mogu biti međusobno povezani ili djelovati kao zasebne cijeline.


Prijave - Razredbeni postupak


Program za prijave i upis novih studenata služi kao portal za prvi unos podataka o studentu.

Zahtjev za prijavu na natječaj za razredbeni postupak studenti mogu popuniti putem interneta, putem studomata (smještenih u prostorima visokog učilišta) ili direktno u studentskoj službi.

Studentov zahtjev se uzima u obzir nakon što ga osobno potvrdi djelatnik referade, a nakon zaprimanja potrebne dokumentacije. Moguć je stalan uvid u broj prijavljenih studenata. Nakon završetka prijava program omogućuje unos bodova s razredbenog postupka te proračun i ispis rang-lista. Uz evidenciju načina plaćanja moguć je i ispis ugovora o plaćanju školarine ukoliko je to potrebno.


Referada


Referada je program koji u potpunosti obuhvaća administrativne poslove studentske službe. Osnovna baza podataka se struktuira ovisno o potrebama visokog učilišta, a sukladno s Pravilnikom o popisu s dokumentacijom o studentima (“Narodne novine” br. 96/93. i 48/95.).

Ukoliko visoko učilište posjeduje podatke u digitalnom formatu moguće je organizirati prebacivanje tih podataka.

Program podržava rad između više udaljenih nastavnih centara. Administraciju sustava, korisnika i pridodjeljivanja prava uz sigurnosne mjere provodi osoba s posebnim pravima. Na taj način se određuje koji od korisnika i s kakvim pravima može pristupiti bazi podataka ili nekom njenom dijelu. Npr. može biti definiran korisnik koji ima samo pravo izdavanja potvrda (uvjerenja).

Kroz program je omogućena potpuna kontrola upisa studenata u prvu i više godine uz kontrolu uvjeta za upis (npr. položenih predmeta). U svakom trenutku je moguć uvid u stanje upisanih studenata. Ovaj program omogućuje i vođenje prijelaza studenata između studija kao i priznavanje kolegija položenih na drugim visokim učilištima.

Formiranje nastavnih planova obavlja osoba s odgovarajućim pravima, a postupak je moguće
prilagoditi potrebama visokog učilišta. Pridodjeljivanje nastavnih planova studentima vrši se prema unaprijed definiranom obrascu s tim da je moguće i mijenjanje po pojedinom studentu, tako da svaki student, ukoliko to potrebe zahtijevaju, može imati zasebni nastavni plan.

Omogućeno je izdavanje potvrda od strane djelatnika studentske službe ili putem studomata prema unaprijed definiranim ograničenjima u broju i svrsi potvrda koje se mogu dobiti tim putem. Program vodi potpunu evidenciju izdanih potvrda (broj, svrha, vrijeme izdavanja, student, ...).

Vođenje ispita, ispis ispitnih lista, prijavnica, unos ocjena te statistika održanih ispita ključni je dio ovog programa. Pravo na pristup ovom dijelu programa imaju samo djelatnici s posebnim pravima, uz provedene sigurnosne mjere i provjeru točnosti podataka.

Program vodi potpunu evidenciju svih predmeta, profesora, studija, smjerova i usmjerenja uz mogućnost ažuriranja istih.

Uz dogovor o potrebama visokog učilišta i obliku obrazaca moguć je ispis raznih izvještaja, matičnih i upisnih listova, statistika upisanih studenata, najboljih studenata...


Prijave ispita


Program koji automatizira prikupljanje prijava ispita putem interneta ili studomata. Student ima mogućnost prijaviti ispite na jednostavan način uz smanjenje gužve i pritiska na studentsku službu.

Student, u terminima definiranim od strane djelatnika, može prijaviti ispite koje nije položio, a prema njegovom nastavnom planu.

Moguć je jednostavan ispis ispitnih lista, prijavnica, kontrola termina prijave ispita te stalan uvid u trenutno stanje prijavljenih ispita po profesoru, studentu ili predmetu.


Diplomanti


Diplomanti je program za vođenje diplomanata i mentorstva od izbora mentora i prijave diplomske radnje pa do obrane. Evidentira se mentor, komisija, tema rada, zapisnik o obrani diplomske radnje, a moguć je i ispis potvrde o diplomiranju. Program se odnosi i na obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Podatke o diplomantima i temama moguće je objaviti na internetu u sklopu web stranica
visokog učilišta, s mogućnošću pretraživanja.