Skip navigation.
Početna stranica

Obračun zateznih kamata

Sažetak

U ovom članku je opisana upotreba obračuna zateznih kamata.

Detaljni opis

Obračun zateznih kamata može biti prilično složen, naručito ako ovršna isprava sadrži više potraživanja, s različitim datumima dospijeća ili kad dužnik ne plati dug dobrovoljno u jednom obroku, te je pokrenuta ovrha na npr. plaći ovršenika. U takvim slučajevima jednostavni programi za izračun zateznih kamata su nam od male koristi, jer ne vode računa o prioritetu otplate duga (troškovi, kamate, glavnica), a niti ne omogućuju unos više potraživanja s različitim datumima dospijeća.

Stvaranje obračuna i unos podataka

Za stvaranje novog obračuna kamata:

  1. U modulu Financije kliknite na Obračun kamata kao na sljedećoj slici
  2. U dijaloškom okviru Obračuni kamata, kliknite na Novi, te u dijaloškom okviru sa sljedeće slike, upišite proizvoljni naziv obračuna, izaberite metodu obračuna kamata (zatezne kamate za fizičke ili pravne osobe), te ukoliko je potrebno pridružite obračun kamata određenom spisu, kontaktu i/ili računu i kliknite U redu.

Za unos podataka:

  1. U dijaloškom okviru Obračun kamata kliknite na Promet.
  2. U dijaloškom okviru Promet, za svaku stavku (iznos glavnice, troška ili uplate dužnika), kliknite na Dodaj, te u dijaloškom okviru sa sljedeće slike unesite iznos glavnice, troška ili uplate dužnika s datumom dospijeća odnosno valute i kliknite U redu.

Obračun kamata

Nakon unosa zaduženja i uplata dužnika, možete pokrenuti obračun kamata, te vidjeti stanje duga na datum obračuna. Za pokretanje obračuna zateznih kamata, u dijaloškom okviru Obračuni kamata kliknite na Obračun, kako je prikazano na jednoj od prethodnih slika, te pričekajte prikaz obračuna na zaslonu.

Gdje je:

  1. Obračunsko razdoblje između dva zaduženja ili uplate.
  2. Vrsta transakcije na početnom danu razdoblja (zaduženje glavnice, troška ili uplata dužnika).
  3. Iznos zaduženja odnosno potraživanja i datum dospijeće odnosno dan uplate dužnika.
  4. Promijena zatezne kamatne stope unutar obračunskog razdoblja.
  5. Novo stanje glavnice nakon uplate dužnika, te podmirenja troška i kamate iz prethodnog obračunskog razdoblja.
  6. Ukupno stanje duga (zbroj glavnice, troškova i kamata) zadnjeg dana obračunskog razdoblja.

Reference

Obračun kamata

Odnosi se na

Odvjetnički ured 5.2 i novije verzije.